جمعه 27 مرداد ماه 1396
09:29 ب.ظ
 
دانشجویی
عنوان ماژول :دانشجویی

سمت                                                                                       نام و نام خانوادگی                                     مدرک تحصیلی

مدیر امور فرهنگی و دانشجویی                                                                                نجم الدین آین                                     کارشناسی

کارشناس امور فرهنگی و دانشجویی                                                                         محمود عزیزی                                    کارشناسی

کارشناس تربیت بدنی                                                                                              نجم الدین آین                                   کارشناسی

 

 

 

 


 

 

 

 

 
آدرس