شنبه 10 آبان ماه 1399
07:24 ب.ظ
 
روابط عمومی
عنوان ماژول :روابط عمومی

سمت                                            نام و نام خانوادگی                                       مدرک تحصیلی                              سابقه خدمت

مدیر روابط عمومی                        مهدی آلبوغبیش                                            کاردانی                                     

 
عنوان ماژول :گروه2
آدرس