شنبه 26 آبان ماه 1397
07:03 ق.ظ
 
منابع
عنوان ماژول :منابع


 

ليست ارائه دروس، وضعيت منابع، و جدول تطبيق دوره كارشناسي ناپيوسته،

كارشناسي و كارشناسي ارشد سال تحصيلي 93-92 (تاريخ :  92/5/26 )


برنامه ذيل براي كليه دانشجويان با ورودي هاي آزمون سراسري و آزمون فراگير و

دانشجويان مركز بين الملل قابل ارائه است.

توجه: ليست دروس و منابع درسي بارگذاري نشده پس از تكميل اطلاعات اعلام خواهد

شد.

كليك كنيد: ليست ارائه دروس، وضعيت منابع، و جدول تطبيق دوره كارشناسي ناپيوسته و

كارشناسي سال  تحصيلي 93-92


كليك كنيد: ليست ارائه دروس، وضعيت منابع، و جدول تطبيق اساتيد دوره كارشناسي

ارشد سال تحصيلي 93-92

 

آدرس