شنبه 26 آبان ماه 1397
06:46 ق.ظ
 
رزومه اعضای هیات علمی
عنوان ماژول :رزومه اعضای هیات علمی

لیست اعضای هیات علمی:

 

ردیف

نام

نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

رشته تحصيلي

مرتبه علمي

دانلود رزومه

1

نادر

پروین

دکترا

جغرافیا

استادیار

دانلود رزومه

2

نبی

خلیلی اقدم

دکترا

کشاورزی

استادیار

دانلود رزومه
3

صالح

امین پور

دکترا

تاریخ

استادیار

دانلود رزومه

4

بهاالدین

رشیده زاده

دکترا

شیمی

استادیار

دانلود رزومه

5

علیرضا

شریفی

دکترا

حقوق

استادیار

دانلود رزومه

6

مصطفی

آسیابانی

دانشجوی دکتری

ریاضی

مربی

دانلود رزومه

7

بهزاد

احمدی

دانشجوی دکتری

زبان

مربی

دانلود رزومه

8

بختیار

خسروی

دانشجوی دکتری

جغرافیا

مربی

دانلود رزومه

9

سیدکریم

قادرزاده

دانشجوی دکتری

حسابدار

مربی

دانلود رزومه

10

مهدی

قادری

دکترا

جامعه شناسی

مربی

دانلود رزومه

11

سمیه

مالمیر

دانشجوی دکتری

فیزیک

مربی

دانلود رزومه

12

امید

بهرامی نیا

دانشجوی دکتری

الهیات

مربی

دانلود رزومه

13

کاوه

قادری

فوق لیسانس

حسابداری

مربی

دانلود رزومه

14

مسعود

فضلعلی پور میاندوآب

دانشجو دکتری

آمار

مربی

دانلود رزومه

15

عابد

حشمتی

فوق لیسانس

کامپیوتر

مربی

دانلود رزومه

16

محمد

خالدیان

فوق لیسانس

روانشناسی

مربی

دانلود رزومه
17 مجید پریشان دکترا جغرافیا

استادیار

 

18 محمدرضا کرمی دکترا جغرافیا

استادیار

 
 
آدرس